Manresa ciutat lliure de desnonaments

Dia important en nostra lluita contra la estafa inmobiliària. El ple aprova per unanimitat la nostra moció. Aquestes son les demandes aprobades: 

 1. Que es ratifiqui en la declaració de desembre de 2011 de declarar Manresa com a municipi lliure de desnonaments i en defensa del dret a l’habitatge. 

 2. Sol•licitar a les instàncies judicials generals i locals que es paralitzin tots els desnonaments d’execucions hipotecàries fins que entri en vigor el nou marc legal. En tot cas, la paralització d’aquests desnonaments ha de suposar també, la paralització dels interessos de demora del deute. Entre els canvis legislatius proposats, es demana la reforma profunda de la Llei Hipotecària així com la incorporació de la dació en pagament com a última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge. 

3. Reclamar l’existència d’una legislació de “segona oportunitat “ per a les famílies així com la recerca d’una solució per a aquelles persones que han patit el desnonament amb anterioritat. 4. Davant la impossibilitat per part dels ajuntament d’ampliar el parc públic d’habitatges de lloguer social, demanar que les entitats financeres cedeixin el seu parc d’habitatges buits als ajuntaments per emergències socials. 

5. Estudiar l’aplicació de mesures que penalitzin l’ús antisocial dels habitatges, des d’una recàrrega de l’IBI fins a la possible expropiació de l’usdefruit. 

 5. Continuar oferint des de l’Ajuntament un servei d’orientació, assessorament i mediació adreçat a les persones amb dificultats de pagament de crèdits hipotecaris i risc de pèrdua de domicili habitual, i a les immerses en procediments d’execució hipotecària, per tal de trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge. 

 6. Una revisió dels protocols d’actuació de serveis socials perquè, entre altres coses, cap família sigui amenaçada de perdre la custòdia dels seus fills a causa d’un desnonament i per aconseguir ajornaments, com per exemple sol•licitant al jutjat la suspensió del llançament motivada per la recerca d’un allotjament alternatiu. 

 7. Fer possible un servei de seguiment periòdic de la situació global de l’habitatge a Manresa, en especial dels processos d’execució hipotecària i desnonaments, sol•licitant als jutjats, informació sobre els processos en curs i els d'execució previstos mitjançant una Comissió Mixta presidida per l’ajuntament amb la participació d’altres actors com els organismes judicials locals i la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca del Bages. 

 8. Decretar exempció del pagament de l’impost de plusvàlua (Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana), per les persones afectades que pateixin la pèrdua de la seva vivenda en subhasta i per aquelles que aconsegueixin la dació de la vivenda en pagament del deute. 

 9. Ordenar a la guàrdia urbana que no presti suport a la policia judicial en el llançament de les persones empadronades a la seva residència habitual. 

10. Donar trasllat d’aquets acords a la Comissió d’Habitatge del Congres dels Diputats i als diferents grups parlamentaris, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a l’Associació Espanyola de la Banca AEB i a la CECA (Confederació Española de Cajas de Ahorro), al cap de la policia local i , als Directors/es de les entitats bancàries que disposin d'oficines en el nostre terme municipal, a la Plataforma d’afectats per la hipoteca, a la Plataforma Stop Desnonaments, a la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages i a les Associacions de Veïns del municipi.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada