Volem habitatge!


(En castellano abajo)

LA PACH denúncia una vegada més la passivitat de l'ajuntament per fer efectiu el Dret a l'Habitatge

Avui, dilluns 26 d'octubre, ens trobem davant les oficines de FORUM per dos motius:
-    Presentar sol·licituds per al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial tal com demana l'article 5.8 de la llei 24/2015 coneguda per ILP Habitatge.
-    Evidenciar l'elevat nombre de famílies que no gaudeixen d'un habitatge digne i amb garanties i fer evident que l'administració no els dona solucions tot i tenir a les seves mans instruments legals per tal de garantir el dret a l'habitatge.
Volem recordar que han passat 645 dies des que, a petició de la PAHC Bages, es va aprovar la moció per multar als grans tenidors de pisos buits a la ciutat fins que l'ajuntament ha publicat al DOGC el Programa d'Inspecció i Intervenció sobre els Habitatges Desocupats en Situació Anòmala. Gairebé 2 anys!
També  recordem que a la taula d'habitatge del 13 d'abril de 2015 ja es va presentar aquest document que va tenir el vistiplau immediat de la PAHC.
Com que l'ajuntament no ha fet res més que donar voltes al mateix paper, és per això que avui segueixen vigents les nostres exigències:

Exigències antigues de la PAHC a l’ajuntament de Manresa

En el primer ple municipal d’aquesta legislatura celebrat el 23 de juliol es van aprovar per unanimitat  els compromisos de seguir el procediment per multar als bancs que tenien pisos buits i d’iniciar d’immediat la redacció del Pla local d’habitatge. En aquest ple la PAHC va exigir que l’ajuntament fes públic el Llistat dels 758 pisos buits dels bancs que l’ajuntament va confeccionar fa més d’un any (8 de juliol de 2014) per tal de conèixer les dades bàsiques: nom del tenidor, localització, superfície, condicions d’habitabilitat. L’alcalde i el regidor d’habitatge han fet públiques (Regió 7 de 9 d’octubre de 2015) les actuacions dels primers mesos de mandat però és evident que aquesta no ha estat la seva prioritat. Seguim igual i encara és l’hora que ens han de convocar a la comissió de la PAHC que ja estem treballant des de fa setmanes en la redacció d'un Pla Local d’Habitatge.
Mentre van passant els mesos, la situació actual es fa insostenible per moltes famílies. Una mostra de persones en exclusió residencial van ser els casos debatuts a l'assemblea de la PAHC del dia 11 d’octubre:
  • N. B Ch. Mare de dos fills que viu en un pis compartit amb 400€ d’ingressos, es troba en procés de separació.
  • Josep M. Té un fill al seu càrrec està pendent de desnonament per impossibilitat de pagar el lloguer i l’ajuntament no li ha ofert alternativa. Te el desnonament ajornat fins gener tot i que l'ajuntament no ha fet servir el document de la Guia de la Llei 24/2015 per parar el procés mentre la administració troba una solució habitacional.
  • Z. fa tres mesos que no pot pagar el lloguer i el propietari (una gestoria) l’amenaça amb tallar-li els subministraments.
  • L. N. Que no te ingressos vivia en una pensió que l’ajuntament ha deixat de pagar i l’ha acollit un amic fins que torni la seva família en uns pocs dies.
  • G. Pare amb un fill a càrrec i sense ingressos ha de viure en un pis compartit del qual haurà de marxar a finals de mes.

Exigències immediates actuals

que no requereixen esperar a tenir redactat el pla local d’habitatge sinó  que demanen el compliment de la LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
El Govern de la Generalitat amb la PAH i l’Observatori DESC han publicat la  Guia per a ajuntaments sobre aplicació de les mesures de la llei.  Un document amb clares prescripcions que el nostre ajuntament i l’empresa FORUM estan ignorant. Entre les actuacions immediates fixades per la llei i concretades a la Guia es troben:
1) FONS PISOS DE LLOGUER PER A POLÍTIQUES SOCIALS que es composa de
parc públic i de parc privat de grans tenidors com els bancs i altres propietaris de més de 50 habitatges. La llei 24/2015 determina que els grans propietaris que mantenen pisos buits per més de dos anys han de fer la cessió obligatòria d’habitatges per tres anys per al Fons d’habitatges de  lloguer per a polítiques socials (article 7)
2) OBLIGACIÓ D’OFERIR ALTERNATIVA RESIDENCIAL per a desnonaments de lloguer de privats que ha d’assegurar l’administració (art. 5.6)
3) GARANTIA D’ATORGAMENT D’AJUTS. La Llei estableix el dret a rebre ajuts econòmics per a evitar el desnonament de persones o unitats familiars que no puguin afrontar el pagament del lloguer. (article 5.5)
4) OFERTA DE LLOGUER SOCIAL COHERENT AMB LA LLEI EN ELS PISOS GESTIONATS PER FORUM de forma que el preu del lloguer més els subministraments no superin el 30% dels ingressos familiars (article 8).

LA PAHC NO POT TOLERAR QUE L’AJUNTAMENT INCOMPLEXI LA LLEI QUE DEFENSA EL DRET A L’HABITATGE DIGNE PER LA  QUE TANT HEM LLUITAT.

__________________________
___________________________________________________

(En català a dalt)

LA PAHC denuncia una vez más la pasividad del ayuntamiento para hacer efectivo el derecho a la vivienda

Hoy,  lunes 26 de octubre, nos encontramos ante las oficinas de FORUM por dos  motivos:
-Presentar solicitudes para el registro de solicitantes de  vivienda de protección oficial tal como pide el artículo 5.8 de la ley  24/2015 conocida por ILP Vivienda.
-Evidenciar el elevado número de familias que no gozan de una vivienda  digna y con garantías y hacer evidente que la administración no les da  soluciones a pesar de tener en sus manos instrumentos legales para  garantizar el derecho a la vivienda.
Queremos  recordar que han pasado 645 días desde que, a petición de la PAHC  Bages, se aprobó la moción para multar a los grandes tenedores de pisos  vacíos en la ciudad hasta que el ayuntamiento ha publicado en el DOGC el  Programa de Inspección e Intervención sobre las Viviendas Desempleados en situación anómala. Casi 2 años!
También recordamos que en la mesa de vivienda del 13 de abril de 2015  ya se presentó este documento que tuvo el visto bueno inmediato de la  PAHC.
Como el ayuntamiento no ha hecho más que dar vueltas al mismo papel, es por eso que hoy siguen vigentes nuestras exigencias:

Exigencias antiguas de la PAHC en el ayuntamiento de Manresa

En  el primer pleno municipal de esta legislatura celebrado el 23 de julio  se aprobaron por unanimidad los compromisos de seguir el procedimiento  para multar a los bancos que tenían pisos vacíos y de iniciar de  inmediato la redacción del Plan local de vivienda. En  este pleno la PAHC exigió que el ayuntamiento hiciera público el  Listado de los 758 pisos vacíos de los bancos que el ayuntamiento  confeccionó hace más de un año (8 de julio de 2014) para conocer los  datos básicos: nombre del tenedor, localización, superficie, condiciones de habitabilidad. El  alcalde y el concejal de vivienda han hecho públicas (Regió7 de 9 de  octubre de 2015) las actuaciones de los primeros meses de mandato pero  es evidente que esta no ha sido su prioridad. Seguimos igual y todavía es la hora que nos tienen que convocar a la  comisión de la PAHC que ya estamos trabajando desde hace semanas en la  redacción de un Plan Local de Vivienda.
Mientras van pasando los meses, la situación actual se hace insostenible para muchas familias. Una  muestra de personas en exclusión residencial fueron los casos debatidos  en la asamblea de la PAHC del día 11 de octubre:
  • N. B Ch. Madre de dos hijos que vive en un piso compartido con 400 € de ingresos, se encuentra en proceso de separación.
  • Josep  M. Tiene un hijo a su cargo está pendiente de desahucio por  imposibilidad de pagar el alquiler y el ayuntamiento no le ha ofrecido  alternativa. Tiene el desahucio aplazado hasta enero aunque el ayuntamiento no  ha utilizado el documento de la Guía la  Ley 24/2015 para parar el proceso mientras la administración encuentra  una solución habitacional.
  • Z. hace tres meses que no puede pagar el  alquiler y el propietario (una gestoría) la amenaza con cortarle los  suministros.
  • LN  Que no tiene ingresos vivía en una pensión que el ayuntamiento ha  dejado de pagar y la ha acogido un amigo hasta que vuelva a su familia  en unos pocos días.
  • G. Padre con un hijo a cargo y sin ingresos tiene que vivir en un piso compartido del cual deberá marchar a finales de mes.

Exigencias inmediatas actuales

que  no requieren esperar a tener redactado el plan local de vivienda sino  que piden el cumplimiento de la LEY 24/2015, de 29 de julio, de medidas  urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la  pobreza energética.
El  Gobierno de la Generalitat con la PAH y el Observatorio DESC han  publicado la Guía para ayuntamientos sobre aplicación de las medidas de  la ley. Un documento con claras prescripciones que nuestro ayuntamiento y la empresa FORUM están ignorando. Entre las actuaciones inmediatas fijadas por la ley y concretadas en la Guía se encuentran:
1) FONDO PISOS DE ALQUILER PARA POLÍTICAS SOCIALES que se compone de
parque público y de parque privado de grandes tenedores como los bancos y otros propietarios de más de 50 viviendas. La ley 24/2015 determina que los grandes propietarios que mantienen  pisos vacíos por más de dos años deben hacer la cesión obligatoria de  viviendas por tres años para el Fondo de viviendas de alquiler para  políticas sociales (artículo 7)
2) OBLIGACIÓN DE OFRECER ALTERNATIVA RESIDENCIAL para desahucios de  alquiler de privados que debe asegurar la administración (art. 5.6)
3) GARANTÍA DE OTORGAMIENTO DE AYUDAS. La  Ley establece el derecho a recibir ayudas económicas para evitar el  desahucio de personas o unidades familiares que no puedan afrontar el  pago del alquiler. (artículo 5.5)
4) OFERTA DE ALQUILER SOCIAL COHERENTE CON LA LEY EN LOS PISOS  GESTIONADOS POR FORUM de forma que el precio del alquiler más los  suministros no superen el 30% de los ingresos familiares (artículo 8).

LA  PAHC NO PUEDE TOLERAR QUE EL AYUNTAMIENTO INCUMPLA LA LEY QUE  DEFIENDE EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA POR LA QUE TANTO HEMOS LUCHADO.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada