divendres, 29 de gener de 2016

#AnaBelenAbsolucióCATALÀ

 Demanem l’absolució de l’Ana BelénAl març del 2015 unes famílies de Manresa que no tenien un sostre digne per viure i que tampoc tenien solució per part de l’ajuntament de Manresa, van decidir entrar a viure en un bloc buit de la SAREB al C/ Montalegre de Manresa. Aquest va ser el cinquè bloc ocupat per la PAHC Bages dins de la nostra campanya d’Obra Social.
Una d’aquestes famílies és la de l’Ana Belen.
Avui, 29 de gener de 2016, quasi un any més tard, estem aquí per defensar amb ella el dret a un habitatge digne. Un dret que es comença a recollir a les lleis catalanes gràcies a la lluita de la PAH però que malauradament no es reflecteix amb una justícia que estigui a favor de les víctimes, en comptes de servir als banquers i especuladors.
L’Ana Belen ha demanat insistentment als serveis socials municipals un habitatge per ella i la seva família, amb dos nens i una nena menors d’edat.Tan sols disposa d’un document que acredita que està en risc d’exclusió residencial i que l’ajuntament no te cap solució per ella.
Avui reivindiquem que l’acte de recuperar el bloc de la SAREB és totalment legítim perquè els poders públics han de garantir el dret a un habitatge com ho recull des de fa 6 mesos la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesuresurgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresaenergètica que és la ILP que vam impulsar les PAH i APE de tot Catalunya amb la col·laboració de l’Observatori DESC.
Aquesta llei reconeix el dret de l’Ana Belen a l’article 7 en aquests termes:


L’Administració pot resoldre la cessió obligatòria d'habitatges, per un període de tres anys, per a incorporar-los al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials, en el cas d’habitatges buits... en un municipi en què hi hagi, com a mínim, una unitat familiar en una de les situacions de risc d’exclusió residencial definides per aquesta llei sense solució pel que fa a l'habitatge”.
La justícia hauria de perseguir els especuladors en comptes de les víctimes i hauria de fer complir la llei als poders públics per fer efectiu el dret a l’habitatge. 
No al judici de l’Ana Belen. Volem una justícia que faci complir les lleis que defensen les classes populars enlloc de defensar els interessos especulatius de la SAREB, recordem-ho,  rescatada amb diners públics.

CASTELLANO


Pedimos la absolución de Ana BelénEn marzo de 2015 unas familias de Manresa que no tenían un techo digno para vivir y que tampoco tenían solución por parte del ayuntamiento de Manresa, decidieron entrar a vivir en un bloque vacío de la Sareb en la C / Montalegre de Manresa. Este fue el quinto bloque ocupado por la PAHC Bages dentro de nuestra campaña de Obra Social.

Una de estas familias es la de Ana Belén.

Hoy, 29 de enero de 2016, casi un año más tarde, estamos aquí para defender con ella el derecho a una vivienda digna. Un derecho que se empieza a recoger en las leyes catalanas gracias a la lucha de la PAH pero que desgraciadamente no se refleja con una justicia que esté a favor de las víctimas, en vez de servir a los banqueros y especuladores.

Ana Belen ha pedido insistentemente a los servicios sociales municipales una vivienda para ella y su familia, con dos niños y una niña menores de edad

Tan sólo dispone de un documento que acredita que está en riesgo de exclusión residencial y que el ayuntamiento no tiene ninguna solución para ella.

Hoy reivindicamos que el acto de recuperar el bloque de la Sareb es totalmente legítimo porque los poderes públicos deben garantizar el derecho a una vivienda como lo recoge desde hace 6 meses la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética que es la ILP que impulsamos las PAH y APE de toda Cataluña con la colaboración del Observatorio DESC.

Esta ley reconoce el derecho de Ana Belen en el artículo 7 en estos términos:

"La Administración puede resolver la cesión obligatoria de viviendas, por un periodo de tres años, para incorporarlos al Fondo de viviendas de alquiler para políticas sociales, en el caso de viviendas vacías [...] en un municipio en que haya, como mínimo, una unidad familiar en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial definidas por esta ley sin solución con respecto a la vivienda."

La justicia debería perseguir a los especuladores en vez de a las víctimas y debería hacer cumplir la ley a los poderes públicos para hacer efectivo el derecho a la vivienda.

No al juicio de Ana Belen. Queremos una justicia que haga cumplir las leyes que defienden las clases populares en lugar de defender los intereses especulativos de la Sareb, recordémoslo, rescatada con dinero público.